1. Oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obec Roseč

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Roseč vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Starostka: Miroslava Beránková

Místostarosta: Mgr. Zdeněk Melichar

Členové zastupitelstva: MvDr. Miloš Heger, Jaroslav Hamerník, David Prokeš, Marta Zmrhalová, Miroslav Šachl

Kontrolní Výbor: předseda – MvDr. Miloš Heger, členové – David Prokeš, Hana Šmejkalová

Finanční výbor: předseda – Jaroslav Hamerník, členové – Ing. Pavla Dvořáková, Miroslav Šachl

Kulturní výbor: předseda – Marta Zmrhalová, členové – Lenka Bartošová, Milena Marhounová

Účetní: Petra Rešlová

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Roseč 46, 377 01 Jindřichův Hradec

4.2. Adresa úřadovny: Roseč 46

4.3. Úřední hodiny: Po – 9,00-12,00 hodin

St – 8,00-12,00 15,00-18,00 hodin

4.4. Telefonní čísla: obecní úřad 384 390 946, starosta 724 045 929

4.5. Čísla faxu: 384 390 946

4.6. Adresa internetové stránky: www.rosec.cz

4.7. Adresa e-podatelny: e-podatelna

4.8. Další elektronické adresy:

o oficiální e-mail: obec@rosec.cz

o identifikátor datové schránky: rgxa8k8

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Banka: Česká spořitelna a.s. – číslo účtu: 0603 135 369/0800

Banka: Česká národní banka – číslo účtu: 94-2611251/0710

6. IČO

00512729

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán

Textová část

Hlavni ROS

Infrastruktura ROS

Koordinační ROS

kladní členění ROS

ZPF_ROS

 

Program obnovy a rozvoje vesnice Roseč 19-22

 

8.2 Rozpočet

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Schválený rozpočet na rok 2019 – zveřejněno 14.12.2018
Rozpočtové opatření č. 12019 – zveřejněno 9.2.2019
Rozpočtové opatření č. 2_2019 – zveřejněno 27.3.2019
Rozpočtové opatření č.32019 – zveřejněno 5.6.2019
Rozpočtové opatření č.42019 – zveřejněno 2.7.2019
Rozpočtové opatření č.52019 – zveřejněno 5.8.2019
Rozpočtové opatření č. 62019 – zveřejněno 2.9.2019

Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2023 – zveřejněno 27.2.2019

Závěrečný účet obce Roseč 2018 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 + FIN212M0000000426 + ROZVAHA0000000427 – zveřejněno 5.4.2019
odkaz na úřední desku

hospodaření obce

8.3. GDPR – ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace-zpracování-OU-zaměstnavatelem

9. Žádosti o informace

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Žádosti je možné vyzvednout na obecním úřadu v úřední hodiny:

Úřední hodiny na obecním úřadu v Roseči:

Po – 9,00-12,00 hodin

St – 8,00-12,00 15,00-18,00 hodin

Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

žádost o poskytnutí informací:

o formát PDF (.pdf)

10. Příjem žádostí a dalších podání

V úřední hodiny:

Úřední hodiny na obecním úřadu v Roseči:

Po – 9,00-12,00 hodin

St – 8,00-12,00 15,00-18,00 hodin

nebo email: obec@rosec.cz

nebo elektronická podatelna

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

Osobně na Obecním úřadě

Poštou na adresu Obecní úřad, Roseč 46, 377 01 Jindřichův Hradec

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

-obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

-krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Je možné vyzvednout na obecním úřadu v úřední hodiny:

Úřední hodiny na obecním úřadu v Roseči:

Po – 9,00-12,00 hodin

St – 8,00-12,00 15,00-18,00 hodin

Odkaz na elektronickou podatelnu

13. Popisy postupů – Návod pro řešení životních situací

návody k řešení životních situací na portálu veřejné správy

14. Předpisy

14.1.Nejdůležitější používané předpisy

Zákon o obcích (obecní zřízení) č.128/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb.

Zákon o finanční kontrole č.320/2001 Sb.

Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb.

Správní řád č.500/2004

Zákoník Práce č.262/2006 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb.

14.2.Vydané právní předpisy

Vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.

informace k bodu „Sazebník úhrad za poskytování informací“

15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádné usnesení dosud nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Obec Roseč nedisponuje vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

Výhradní licence nebyly dosud poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2018

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2017

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2016

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2015

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2014

Výroční zpráva o poskytnutí informací 2013

 

Poskytované informace
Poskytnutí informací 458_2019 + Kniha došlých faktur IV.čtvrt.2018-I.čtvrt.2019

Poskytnutí inf. 430_2019

Poskytnutí informací 415_2019

Poskytnutí informací 258_2019 + kniha došlých faktur – II.-III.čtvrtletí 2018

Poskytnutí informací 213_2019

Poskytnutí informací 182_2019

Poskytnutí informací 166_2019 + Kniha došlých faktur – I. čtvrtletí 2018

Poskytnutí informací 147_2019 + Zápis č.20 – 2017  +  Zápis č.21 – 2017 +Zápis č.22 – 2017   

Poskytnutí informací 143_2019   

Poskytování informací 136_2019 + Kniha došlých faktur – II. pol. 2017

Poskytnutí informací 56_2019

Poskytnutí informací 37_2019

Poskytnutí inf.541_2018

Poskytnutí inf.518_2018

Poskytnutí inf.489_2018

Poskytnutí inf.99_2018 + Kniha došlých faktur III.čtvrt.2017

Poskytnutí inf. 30_2018 + Kniha došlých faktur I.pol.2017

Poskytnutí inf. 511_2017

Poskytnutí inf. 304_2017 + Odpověď posk. inf. 304_2017

Poskytnutí informací 194_2017 + Kniha vydaných faktur 1.pol.2016

Poskytnutí informací 143_2017

Poskytnutí informací 136_2017 + Kniha došlých faktur 2.pol. 2016

Poskytnutí informací 90_2017

Poskytnuti-inf-163-204_2016 + Pracovní-smlouva-2016

Poskytnutí inf.163_2016 + Kniha došlých faktur 1.pol.2016

Poskytnutí inf.103_2016 + Kniha došlých faktur 2.pol.-2015

Poskytnutí inf.95_2016 + Kniha došlých faktur 2015

Poskytnutí inf. čj.258_2015 + Zápis č.19 ze dne 20.2.2013

Poskytnutí inf. čj.250_2015 + Zápis č.20 ze dne 13.3.2015 + Zpráva o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole MV

Poskytnutí inf.čj.234_2015+Zápis č.21

Poskytnutí inf.čj.213_2015

Poskytnutí inf.čj.207_2015

Poskytnutí inf. čj.172_2015

Poskytnutí inf. čj.171_2015

Poskytnutí inf. čj.139_2015

Poskytnutí inf. čj.1302015

Poskytnutí inf.75_2015

Poskytnutí inf. čj.53_2015

Poskytnutí inf.čj.47_2015

Poskytnutí inf. čj.38_2015

Poskytnutí inf. čj.29_2015

Poskytnutí inf. čj.27_2015

Vyjádření z KÚ ke stížnosti čj.13_2015

Stížnost čj.13_2015