Knihovna a Internet

Otevírací doba:
pondělí: 16:00 – 19:00 hod.
pátek:
18:00 – 21:00 hod.
Knihovnice
– Milena Marhounová

Knihovna eviduje přes 50 čtenářů – dětí i dospělých, z toho 33 pravidelných.
Knihovnice zajišťuje aktualizaci knižního fondu ve spolupráci s Okresní knihovnou v Jindřichově Hradci.
V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje poskytl v r. 2004 krajský úřad Jihočeský kraj účelovou dotaci na vybavení knihovny. Z těchto prostředků byla zakoupena sestava PC a tiskárna.
V roce 2014 bylo požádáno ministerstvo kultury o dotaci na nové počítače z dotačního titulu VISK 3 a ta byla přidělena ve výši 24 000,-Kč.

Internet
Prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3) v r. 2004 je v současné době provoz stanice veřejného internetu pro uživatele zdarma.

Ceník služeb knihovny:
Registrace na kalendářní rok – dospělí, děti, studenti, důchodci: ZDARMA

Pokuty
Překročení výpůjční doby vždy za další započatý týden: 5,- Kč

Náhrady
Částečné poškození dokumentu: 50% ceny
Úplné zničení nebo ztráta dokumentu: 100% ceny + 20,- Kč
Ztráta časopisu: 50% ceny + 10,- Kč
Ztráta čtenářského průkazu: 5,- Kč
Poškození čárového kódu: 10,- Kč

Informační služby
Disketa: 12,- Kč
Tištěný výstup 1 strana A4: 2,- Kč
Tištěný výstup 1 strana A4 grafika: 10,- Kč