1. Oficiální název
Úplný oficiální název povinného subjektu.
Obec Roseč
2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Obec Roseč vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
3. Organizační struktura
Popis organizační struktury povinného subjektu.
Starostka: Hana Šmejkalová
Místostarosta: Mgr. Zdeněk Melichar
Členové zastupitelstva: MvDr. Miloš Heger, Ing. Pavla Dvořáková, Milena Marhounová, Marta Zmrhalová, Jan Neshyba
Kontrolní Výbor: předseda – MvDr. Miloš Heger, Jan Neshyba, Marta Zmrhalová
Finanční výbor: předseda – Ing. Pavla Dvořáková, Milada Konhefrová, Jaroslav Hamerník
Kulturní výbor: předseda – Milena Marhounová, Dana Pávková, Miroslava Beránková
Účetní: Miroslava Beránková
4. Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.
4.1. Kontaktní poštovní adresa: Roseč 46, 377 01 Jindřichův Hradec
4.2. Adresa úřadovny: Roseč 46
4.3. Úřední hodiny: Po – 9,00-12,00 hodin
St  – 8,00-12,00  15,00-18,00 hodin
 4.4. Telefonní čísla: obecní úřad 384 390 946, starosta 728 938 673, účetní 724 045 929
4.5. Čísla faxu: 384 390 946
4.6. Adresa internetové stránky: www.rosec.cz
4.7. Adresa e-podatelny: e-podatelna
4.8. Další elektronické adresy:

o oficiální e-mail: obec@rosec.cz
o identifikátor datové schránky: rgxa8k8
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
Banka: Česká spořitelna a.s.  – číslo účtu: 0603 135 369/0800
Banka: Česká národní banka – číslo účtu: 94-2611251/0710
6. IČO
00512729
7. DIČ
Nejsme plátci DPH
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán 
–  Textová část
–  Hlavni ROS
–  Infrastruktura ROS
–  Koordinační ROS
–  kladní členění ROS
–  ZPF_ROS

Program obnovy a rozvoje vesnice Roseč 14-18
8.2 Rozpočet

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
Schválený rozpočet 2018 – zveřejněno 22.12.2017
Rozpočtové opatření č.12018 – zveřejněno 9.2.2018

Schválený závěrečný účet obce Roseč 2016 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 – zveřejněno 12.4.2017
Střednědobý rozpočtový výhled 2018-2021 – zveřejněno 8.2.2017
Schválený rozpočet 2017 – zveřejněno 8.2.2017
Rozpočtové opatření č.1_2017 – zveřejněno 15.2.2017 
Rozpočtové opatření č.2_2017 – zveřejněno 8.3.2017
Rozpočtové opatření č.3_2017 – zveřejněno 10.4.2017
Rozpočtové opatření č.4_2017 – zveřejněno 24.5.2017
Rozpočtové opatření č.5_2017 – zveřejněno 3.7.2017
Rozpočtové opatření č.6_2017 – zveřejněno 4.8.2017
Rozpočtové opatření č.7_2017 – zveřejněno 13.9.2017
Rozpočtové opatření č.8_2017 – zveřejněno 6.11.2017
Rozpočtové opatření č.9_2017 – zveřejněno 29.11.2017
Rozpočtové opatření č.10_2017 – zveřejněno 29.12.2017

odkaz na úřední desku
hospodaření obce
9. Žádosti o informace
Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.
Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Žádosti je možné vyzvednout na obecním úřadu v úřední hodiny:
Úřední hodiny na obecním úřadu v Roseči:
Po – 9,00-12,00 hodin
St  – 8,00-12,00  15,00-18,00 hodin
Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.
žádost o poskytnutí informací:
o formát PDF (.pdf)
10. Příjem žádostí a dalších podání
V úřední hodiny:
Úřední hodiny na obecním úřadu v Roseči:
Po – 9,00-12,00 hodin
St  – 8,00-12,00  15,00-18,00 hodin
nebo email: obec@rosec.cz
nebo elektronická podatelna
11. Opravné prostředky
Způsob odvolání a jeho obsah:
Osobně na Obecním úřadě
Poštou na adresu Obecní úřad, Roseč 46,  377 01  Jindřichův Hradec
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
-obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
-krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.
12. Formuláře
Je možné vyzvednout na obecním úřadu v úřední hodiny:
Úřední hodiny na obecním úřadu v Roseči:
Po – 9,00-12,00 hodin
St  – 8,00-12,00  15,00-18,00 hodin
Odkaz na elektronickou podatelnu
13. Popisy postupů – Návod pro řešení životních situací
návody k řešení životních situací na portálu veřejné správy
14. Předpisy
14.1.Nejdůležitější používané předpisy
Zákon o obcích (obecní zřízení) č.128/2000 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb.
Zákon o finanční kontrole č.320/2001 Sb.
Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb.
Správní řád č.500/2004
Zákoník Práce č.262/2006 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb.
14.2.Vydané právní předpisy
Vyhlášky obce
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.
informace k bodu „Sazebník úhrad za poskytování informací“
15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádné usnesení dosud nebylo vydáno.
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
Obec Roseč nedisponuje vzory licenčních smluv.
16.2 Výhradní licence
Výhradní licence nebyly dosud poskytnuty.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
Výroční zpráva o poskytnutí informací 2017
Výroční zpráva o poskytnutí informací 2016
Výroční zpráva o poskytnutí informací 2015
Výroční zpráva o poskytnutí informací 2014
Výroční zpráva o poskytnutí informací 2013

Poskytované informace
Poskytnutí inf. 30_2018Kniha došlých faktur I.pol.2017
Poskytnutí inf. 511_2017
Poskytnutí inf. 304_2017 + Odpověď posk. inf. 304_2017
Poskytnutí informací 194_2017 + Kniha vydaných faktur 1.pol.2016
Poskytnutí informací 143_2017
Poskytnutí informací 136_2017 + Kniha došlých faktur 2.pol. 2016
Poskytnutí informací 90_2017
Poskytnuti-inf-163-204_2016 + Pracovní-smlouva-2016
Poskytnutí inf.163_2016 + Kniha došlých faktur 1.pol.2016
Poskytnutí inf.103_2016 + Kniha došlých faktur 2.pol.-2015
Poskytnutí inf.95_2016 + Kniha došlých faktur 2015
Poskytnutí inf. čj.258_2015 + Zápis č.19 ze dne 20.2.2013
Poskytnutí inf. čj.250_2015 + Zápis č.20 ze dne 13.3.2015 + Zpráva o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole MV
Poskytnutí inf.čj.234_2015+Zápis č.21
Poskytnutí inf.čj.213_2015
Poskytnutí inf.čj.207_2015
Poskytnutí inf. čj.172_2015
Poskytnutí inf. čj.171_2015
Poskytnutí inf. čj.139_2015
Poskytnutí inf. čj.1302015
Poskytnutí inf.75_2015
Poskytnutí inf. čj.53_2015
Poskytnutí inf.čj.47_2015
Poskytnutí inf. čj.38_2015
Poskytnutí inf. čj.29_2015
Poskytnutí inf. čj.27_2015
Vyjádření z KÚ ke stížnosti čj.13_2015
Stížnost čj.13_2015

Poskytnutí inf.211_2014
Poskytnutí inf.čj.208_2014

Poskytnutí inf.204_2014
Poskytnutí inf.čj.191_2014

Poskytnutí inf.186_2014
Poskytnutí inf. čj.182_2014

Poskytnutí inf.179_2014
Poskytnutí inf. 154_2014
Poskytnutí inf. 151_2014
Poskytnutí inf. 136_2014
Poskytnutí inf.čj.120_2014
Poskytnutí inf.čj.110_2014
Poskytnutí inf. čj.93_2014
Poskytnutí inf.ze dne 25.12.2013
Poskytnutí inf. ze dne 23.12.2013
Poskytnutí inf.čj.193_2013
Poskytnutí inf.čj.47_2013
Poskytnutí inf. čj.11_2013